Đội ngũ giáo viên

– Tổng số CB-GV-NV nhà trường 64 đồng chí Trong đó:

Ban giám hiệu gồm: 3 đồng chí

– Nguyễn Thị Thủy sinh năm 1981-Hiệu trưởng. Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

– Phạm Thị Thảo sinh năm1982-Phó hiệu trưởng. Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm

– Nguyễn Thị Nga, sinh năm1982-Phó hiệu trưởng. Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm. Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

– Đội ngũ giáo viên: gồm 41 đồng chí. Trong đó trình độ ĐH: 17 đồng chí, Cao đẳng: 7 đồng chí, trung cấp: 17 đồng chí.

– Đội ngũ nhân viên nhà trường: 20 đồng chí: Trình độ ĐH: 01 đồng chí, Cao đẳng 02 đồng chí, Trung cấp 17 đồng chí.