HOẠT ĐỘNG KIẾN TẬP LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ-PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

Hoạt động phát triển ngôn ngữ, nhận thức giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, tư duy, phán đoán. Giáo viên tổ chức hoạt động thông qua nhóm, trẻ được học, chơi, trải nghiệm. Đồ dùng sử dụng cho hoạt động đơn giản nhưng sáng tạo giúp trẻ tích cực tham gia hoạt động. Thông qua hoạt động khám phá trẻ biết chia sẻ thông tin, thu thập thông tin mà mình được khám phá.

Sau đây là một số hình ảnh.